ΗjI[vRy@1

17@`m`mJbv
ؓ@G88 N70.0
aK@G86 N71.6
p@@G82 N71.6
쑺u@G73 N71.8
Rl@G94 N72.4߂